Mega Windy - Milieubewuste energieproductie

Mega Windy bestaat uit vijf ondernemers uit Kalmthout, weliswaar werkzaam in verschillende bedrijfssectoren, maar eensgezind om mee te werken aan één doelstelling: het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie te vervangen door hernieuwbare energie.

Doelstellingen

 • Ontwikkelen en exploiteren van windturbineparken
 • Onderzoek naar de mogelijkheid tot opslag van energie
 • Oplossing bieden voor duurzame energieproductie in de toekomst
 • Tegengewicht bieden voor het bestaande energiemonopolie

Voordelen van windenergie

 • Geen CO2-uitstoot
 • De energie die nodig is voor productie van een windturbine wordt na +/- half jaar terug geproduceerd (voor zonnepanelen is dit 5 jaar)
 • Wind is een onuitputtelijke energiebron
 • Een windturbine bevat relatief eenvoudige techniek (dynamo aangedreven door wieken) en is relatief goedkoop
 • Vermindert onze afhankelijkheid van olie

Nadelen van windenergie

 • Energieproductie is niet constant
 • Slagschaduw (max 8 uur/jaar/woning en max 30/min/dag/woning)
 • Mogelijke geluidshinder waarvoor reducties (verlaging toerental) worden toegepast

Waarom hernieuwbare energie

De gevolgen van de klimaatveranderingen zijn al zichtbaar: het broeikaseffect, toename van de gemiddelde temperatuur en stijging van de zeespiegel. De oorzaak hiervan is de productie van broeikasgassen in de atmosfeer.

Westerse landen hebben een historische verantwoordelijkheid

Welke acties worden er ondernomen?

Acties met betrekking tot de klimaatsverandering worden op verschillende niveau's genomen:

GLOBAAL
Kyoto protocol 20-20-20

 • 20% minder CO2
 • 20% minder verbruik
 • 20% hernieuwbare energiebronnen tov 1990

EUROPEES:
12% van energieverbruik uit HE (tegen 2010)
Deze doelstelling werd bijgesteld naar 20% in 2020

FEDERAAL:
Keuze : kernenergie vermijden + gebruik alternatieve energie

VLAAMS:
2004 : decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen :

 • Rationeel energieverbruik
 • Hernieuwbare energie

20,5% van het elektriciteitsgebruik in 2020 uit hernieuwe energie bronnen

Het Vlaams Elektriciteitsdecreet in detail

De Vlaamse overheid heeft volgende doelstellingen vooropgesteld met betrekking tot de productie van hernieuwbare energie:

 • 14,0% productie van hernieuwbare energie op 31 maart 2013
 • 15,5% productie van hernieuwbare energie op 31 maart 2014
 • 16,8% productie van hernieuwbare energie op 31 maart 2015
 • 18,0% productie van hernieuwbare energie op 31 maart 2016
 • 19,0% productie van hernieuwbare energie op 31 maart 2017
 • 19,5% productie van hernieuwbare energie op 31 maart 2018
 • 20,0% productie van hernieuwbare energie op 31 maart 2019
 • 20,5% productie van hernieuwbare energie op 31 maart 2020
 • 20,5% productie van hernieuwbare energie op 31 maart 2021

Verloop van een project

 1. Afsluiten Recht Van Opstal (RVO) met de betrokken partijen
 2. Doorgedreven analyse op de leefomgeving en natuur
 3. Aanvraag en bekomen van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning
 4. Aanleg infrastructuur
 5. Effectieve aanvang van de werken aan het windmolenpark
 6. In bedrijf nemen van de turbines en aansluiten op het electriciteitsnet
 7. Continue opvolging en onderhoud

De juiste keuze voor windenergie

 • Een onbetwistbare ervaring
 • Respect voor de omwonenden
 • Nauwkeurig geselecteerde sites
 • Inbreng know-how van derden
 • Turnkey projecten van A tot Z
 • Continue opvolging
 • Lokaal aanspreekpunt